Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Golfbaan Tespelduyn

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen.
 2. ‌Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Voorwaarden speelrechten, jaarkaarten en businessarrangementen (contractanten)
De speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

3. Betalingsmogelijkheden
De kosten verbonden aan speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen dienen door de contractant te worden voldaan binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Elke contractant betaalt speelrecht(en), jaarkaart(en) en business-arrangement(en) behorend bij het gekozen type speelrecht(en), jaarkaart(en) en business-arrangement(en).
 2. Bij niet tijdige betaling is de contractant in verzuim en kan alsdan direct de toegang tot Golfbaan Tespelduyn ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is, kan de contractant wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/zij recht op heeft.
 3. Indien Golfbaan Tespelduyn een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde contractant.
 4. Op ieder moment mag Golfbaan Tespelduyn een beëindigd speelrecht, jaarkaart en business-arrangement weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan.

5. Duur Speelrecht en automatische verlenging

 1. Zonder opzegging voor 1 november van het komende kalenderjaar worden speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen automatisch verlengd met 1 kalenderjaar.
 2. De opzegging – het opzeggen van speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen – dient schriftelijk of per email te geschieden voor 1 november voor het nieuwe kalenderjaar. Opzegging t.a.v. de ledenadministratie via ledenadministratie@tespelduyn.nl. Na bevestiging van uw opzegging is de opzegging definitief.
 3. Bij opzegging van speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.
 4. Bij niet tijdige opzegging worden speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen stilzwijgend verlengd. Ook wanneer de contractant geen gebruik maakt van de accommodatie.
 5. Tussentijdse beëindiging van speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen tijdens de contractperiode is niet mogelijk.

‌6. Restitutie van gelden
Er zal nimmer restitutie plaatsvinden van gelden. Wij adviseren een contributie-verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld via
NGF contributieverzekering, reis en – annuleringsverzekering.

7. Beëindiging van speelrechten, jaarkaarten en businessarrangementen
Golfbaan Tespelduyn kan een contractant per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen:

 1. Zonder waarschuwing vooraf indien een contractant de voorwaarden en/of reglementen van Golfbaan Tespelduyn ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde gelden.
 2. Zonder waarschuwing vooraf indien een contractant zich misdraagt jegens andere leden, medewerkers van Golfbaan Tespelduyn, bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde gelden.
 3. Zonder waarschuwing vooraf indien een contractant opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Golfbaan Tespelduyn, medewerkers of overige contractanten. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde gelden.
 4. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortvloeiend uit het speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen, 30 dagen na ingebrekestelling nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

8. Gedrag van leden

 1. Contractanten zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Golfbaan Tespelduyn biedt.
 2. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Golfbaan Tespelduyn, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende contractant.
 3. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en Golfbaan Tespelduyn is in dat geval gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een contractant kan alsdan tijdelijk de toegang tot het complex worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van speelrechten, jaarkaarten en business-arrangementen.
 4. Het is niet toegestaan dat het Speelrechtbewijs van Golfbaan Tespelduyn door andere personen gebruikt wordt dan door degene wiens naam op het bewijs vermeld staat. Indien er voorzover bij controle blijkt dat een contractant zich hier toch schuldig aan maakt – en aldus een andere persoon op zijn/haar bewijs gebruik laat maken van de faciliteiten van Golfbaan Tespelduyn, zal hij/zij hier op aangesproken worden en kunnen sancties volgen.
 5. Elke contractant dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van Golfbaan Tespelduyn.

9. Aansprakelijkheid

 1. Contractanten maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Golfbaan Tespelduyn.
 2. Golfbaan Tespelduyn sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerk(st)ers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een contractant of greenfeespeler tijdens het verblijf op Golfbaan Tespelduyn, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
 3. Golfbaan Tespelduyn wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

10. Overige zaken

 1. Golfbaan Tespelduyn behoudt zich het recht voor de openingstijden van het golfcomplex aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal trachten de contractanten hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
 2. Golfbaan Tespelduyn is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.

Golfbaan Tespelduyn is onderdeel van Landgoed & Golfbaan Tespelduyn B.V.